فینکا افغانستان درمرکز و ولایات بخصوص خانم ها، اقلیت ها، مهاجرین وعودت کنندگان خدمات مالی را به شکل گروپی وانفرادی ارایه مینماید. فینکا افغانستان اولین نهاد قرضه دهی در کشور است که خدمات مالی را مطابق شریعت اسلامی برای افراد واجد شرایط عرضه مینماید. فینکا در سطح جهان، یکی از موفقترین و نیکنامترین نهاد خدمات مالی است که ۲۰ کشور جهان منجمله در افریقا، یوریشیا، امریکای لاتین ومنطقه شرق میانه/جنوب آسیا فعالیت دارد.

مراحل

2003
فینکا افغانستان فعالیت خود را با هدف بهبود وضعیت اقتصاد اجتماعی فقرا و کاهش فقر از طریق برنامه قرضه دهی کوچک آغاز نمود

2004
برنامه قرضه دهی خویش را در پاسخ به تقاضای زمان و مورد نیاز فقرا معرفی نمود

2007
فینکا افغانستان به عنوان یک شرکت سهامی ثبت گردیده است

2011
فینکا افغانستان محصول معمولی قرضه را راه اندازی کرد

2014
فینکا افغانستان برای اولین بار در تاریخ به ثبات مالی رسید

2015
فینکا افغانستان قرضه زراعت و مالداری را معرفی نموده. و همچنان به چهار مارکیت گسترش یافته بود